Общи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите 

Между онлайн магазин ФЕШЪН КАКТУС, собственост на „Итроникс“ ЕООД, наричано по-долу за краткост МАГАЗИН, от една страна,

и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост КЛИЕНТ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.fashion-cactus.com.

Чл.1. МАГАЗИНЪТ предоставя на Клиента възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин www.fashion-cactus.com стоки.

Чл.2. МАГАЗИНЪТ публикува на www.fashion-cactus.com

 • описание и основни характеристики и изображения на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
 • продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • правото на КЛИЕНТА и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната и/или заменена;
 • периодът, за който направеното предложение и цена остават в сила;
 • всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от КЛИЕНТА.

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.fashion-cactus.com стоки, КЛИЕНТЪТ трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес:https://fashion-cactus.com/bg/login?back=my-account. При попълване на електронната форма за регистрация КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави изискуемите и верни данни. КЛИЕНТЪТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че КЛИЕНТ предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, МАГАЗИНЪТ има право да прекрати договора, като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на КЛИЕНТА до профила му. Преди извършване на изявлението, КЛИЕНТЪТ може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Чл.4. С акта на регистрацията си КЛИЕНТЪТ изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на КЛИЕНТА с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.fashion-cactus.com

Чл.4.1. КЛИЕНТЪТ има възможност да получава рекламния Бюлетин на онлайн магазин www.fashion-cactus.com.

Чл.5. КЛИЕНТЪТ получава достъп до формата за заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата https://fashion-cactus.com/bg/login?back=my-account и натисне виртуалния бутон „ВХОД“. Поръчката на стока се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида, размера и количеството на стоката и потвърждение чрез натискане на виртуален бутон “Добавяне към количката”. След което КЛИЕНТЪТ може да избере виртуален буто „Продължи с пазаруването“, който ще го връща обратно в сайта с възможност за добавяне на още продукти в кошницата или виртуален бутон „Завърши поръчката“, който препраща към „Състояние на количката“. След което КЛИЕНТЪТ трябва да избере и отбележи адрес за доставка, начин на доставка, начин на плащане.При извършена заявка, електронният магазин www.fashion-cactus.com уведомява КЛИЕНТА на посочения при регистрацията email адрес, за приета заявка. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с КЛИЕТГА, с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за МАГАЗИНА не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.fashion-cactus.com и КЛИЕНТ, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

Чл.6. Всички цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цени са за указания брой и не включват разходи за доставка.

Чл.7. Цената по Чл. 6 и разходите за доставка могат да бъдат платени само с наложен платеж, като КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока и куриерските услуги невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт, на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин КАКТУС и КЛИЕНТА.

Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на КЛИЕНТА или на трето лице – представител на КЛИЕНТЪТ, което приема и потвърждава получаването на същата от името на КЛИЕНТА. При предаване на стоката КЛИЕНТЪТ или третото лице – представител на КЛИЕНТА подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, МАГАЗИНЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената стока. КЛИЕНТЪТ може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай, започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.10. МАГАЗИНЪТ се задължава: да прехвърли на КЛИЕНТА фактическата власт на закупената стока, след получаването от страна на МАГАЗИНА или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.11. МАГАЗИНЪТ има право:

– да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

– да изпраща до Клиента бюлетин (нюзлетър, newsletters), ако Клиентът се е абонирал за получаването му;

– да събира и използва информация относно своите клиенти, когато същите се регистрират и позволят.

Информацията може да включва име, фамилия, адрес, възрастова група, телефонен номер, електронен адрес за кореспонденция и друга информация, която се предоставя при регистрация и при заявяване, получаване или използване на предоставяните от МАГАЗИНА стоки/услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като МАГАЗИНЪТ ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

Чл.12. МАГАЗИНЪТ:

 • полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
 • не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 • доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
 • не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
 • доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
 • не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
 • не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
 • няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

Чл.13. КЛИЕНТЪТ се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефонен номер, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция – имейл;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Магазина;
 • да получи стоката;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Магазина, в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
 • с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

  Чл.14. КЛИЕНТЪТ има право на:
 • достъп в режим онлайн до МАГАЗИНА, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на МАГАЗИНА – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
 • да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
 • да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено.

  Чл.15. КЛИЕНТЪТ се задължава:
 • да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяне на искане за замяна и/или връщане на заявени стоки, по ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия  https://fashion-cactus.com/bg/content/6-vrashtane и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата, морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Магазина за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. При неспазване на задълженията, МАГАЗИНЪТ има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на КЛИЕНТА и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на КЛИЕНТА. В тези случаи МАГАЗИНЪТ има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл.16. При прекратяване на договора МАГАЗИНЪТ предприема действия по деактивиране не потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Чл.17. КЛИЕНТЪТ може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Чл.18. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от МАГАЗИНА; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Чл.19. КЛИЕНТЪТ е длъжен да обезщети МАГАЗИНА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. КЛИЕНТЪТ е длъжен да обезщети МАГАЗИНА и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Чл.20. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл.21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Чл.22. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от КЛИЕНТА или отбелязване в поле в уебсайта на МАГАЗИНА и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт. www.fashion-cactus.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя. 

„Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия. 

„Потребителски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.fashion-cactus.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.fashion-cactus.com да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др. 

„Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством които той се индивидуализира в www.fashion-cactus.com.

„Парола” е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.fashion-cactus.com стоки и услуги. 

„Нюзлетър” („newsletter”) е редовно дитрибутирана публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията. 

„Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя. 

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. 

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 

„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 

„Информационна система/ Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни. 

„IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. 

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от МАГАЗИНА, който след извършване на промените се задължава да уведоми КЛИЕНТА, като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място, съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между КЛИЕНТА И МАГАЗИНА, възникнали с валидно подадена преди уведомлението, заявка за покупка на стока.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Прочетете още Политика за защита на личните данни и Закон за защита на потребителите.